Producenci
Procedura wydawnicza

Zasady przebiegu procesu wydawniczego

1. Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy przygotowany przez dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego zwany dalej „Wydawnictwem” na postawie wniosków które wpłynęły do Wydawnictwa. Podlega on opinii Rady Biblioteczno – Wydawniczej dalej zwana „Radą” i wymaga jej akceptacji, a następnie jest zatwierdzony przez Rektora.

2. Umieszczenie pracy w planie nie oznacza decyzji o jej publikacji, a jedynie zarezerwowanie środków finansowych w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.

3. Prace zgłoszone do Wydawnictwa, ale nieumieszczone w planie wydawniczym na dany rok, np. rozprawy habilitacyjne, tomy okolicznościowe lub pokonferencyjne, mogą zostać wydane na wniosek Rady po akceptacji Rektora.

4. W Wydawnictwie mogą być wydawane prace zwarte oraz ciągłe o charakterze naukowym lub dydaktycznym.

5. Autorami są przede wszystkim pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zwanej dalej PWSZ AS.

6. Autorami mogą być również osoby z zewnątrz, których tematyka pracy mieści się w profilu Wydawnictwa, po podpisaniu umowy.

7. Dyrektor Wydawnictwa sporządza, na podstawie wniosku, wstępną kalkulację kosztów druku oraz przedstawia pracę członkom Rady, która opiniuje wpisanie pracy do planu wydawniczego oraz wyznacza recenzentów do pracy.

8. Po otrzymaniu decyzji Rady autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z Instrukcją przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów i przekazuje ją dyrektorowi Wydawnictwa, który jest pierwszym weryfikatorem pracy i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danego utworu. Prace, które nie będą miały formy zgodnej z wytycznymi edytorskimi, zostaną odrzucone w pierwszej fazie pracy redakcyjnej przed recenzją.

9. Wszystkie prace są kierowane do recenzji, których procedura jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa i Wyższego).

10. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych rozpoczyna się właściwy proces wydawniczy. Od tego momentu autorzy mogą ubiegać się o wystawienie zaświadczenia o przyjęciu pracy do druku.

11. Etapy właściwego procesu wydawniczego:

• Autor lub redaktor pracy zbiorowej jest zobowiązany dostarczyć ostateczną wersję pracy w wersji elektronicznej

• Autor /Redaktor zobowiązany jest do podpisania umowy wydawnicze Wydawca przekazuje zanonimizowaną pracę do naukowych recenzji zewnętrznych

• Wydawca zleca wykonanie redakcji językowej

• Wydawca zleca redakcję techniczną

• Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz I korekty autorskiej, którą musi wykonać w ustalonym terminie

• Wydawnictwo wykonuje II korektę

• Egzemplarz wydruku podpisany przez autora jest dla Wydawnictwa gwarancją jego poprawności i powoduje przesłanie publikacji do druku.

12. Wydruk publikacji jest ostatnim elementem przebiegu procesu wydawniczego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl